Okres realizacji:

01.04.2016 – 31.03.2019

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 5 924 985,00 zł
Wartość dofinansowania (PLN): 4 279 136,15 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do wdrożenia do produkcji dwuosobowego, elektrycznego pojazdu miejskiego, który dzięki swej innowacyjnej i nowej w skali świata konstrukcji, po raz pierwszy efektywnie łączy zalety jednośladu w zakresie mobilności i ekonomii użytkowania z zaletami samochodu osobowego w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz komfortu użytkowania.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej konstrukcji podwozia o zmiennej geometrii pojazd „Triggo” zajmuje taką samą ilość przestrzeni parkingowej, jak przeciętny motocykl. Również do poruszania się z prędkościami typowymi dla ruchu miejskiego wymaga pasa ruchu takiej samej szerokości jak jednoślad. Z tych cech pojazdu wynikają dla jego użytkowników znaczne oszczędności czasu dotąd traconego w zatorach i podczas poszukiwania miejsca parkingowego. Dla innych użytkowników dróg, w tym dla transportu miejskiego, pojawienie się takiego pojazdu oznacza ułatwienia związane ze zmniejszeniem ryzyka zatorów drogowych i wzrostem dostępności przestrzeni parkingowej.