Okres realizacji:

01.04.2018 – obecnie

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN):
Wartość dofinansowania (PLN):

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Nr Naboru POIR.02.04.01, Rodzaj projektu. Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB.

Opracowany w Polsce pojazd Triggo stanowi zupełnie nową kategorię wśród miejskich środków transportu. Jego innowacyjna w skali globalnej konstrukcja stanowi odpowiedz na najbardziej palące bolączki współczesnych metropolii – korki, brak przestrzeni parkingowej i zatrucie środowiska. Przyznana na całym świecie ochrona patentowa stanowi o jego ogromnym potencjale eksportowym. Środki pozyskane z funduszy przeznaczonych na badania i rozwój umożliwiły szczegółowe opracowanie konstrukcji i budowę jeżdżących prototypów. Dobrze przemyślana strategia rynkowa i wyjątkowo sprzyja koniunktura dla takich pojazdów pozwalają przewidywać jego sukces rynkowy.

W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane działania mające na celu promocję pojazdu. Docelowe działania to przygotowanie filmu promującego pojazd oraz obsługa PR. Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2018.