Okres realizacji:

01.09.2017 – 29.02.2020

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 12 865 664,04 zł
Wartość dofinansowania (PLN): 8 150 315,98 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, niezbędnych do opracowania zabudowy specjalnej mikrosamochodu „Triggo” kategorii „L” dedykowanej do eksploatacji w systemach „car sharing” oraz technologii jej seryjnego wytwarzania. Wykorzystanie pojazdów typu „Triggo” ma z punktu widzenia platform automatycznego wynajmu szereg istotnych zalet, m.in. oszczędności przestrzeni przeznaczonej na stacje wynajmu i ładowania, oszczędności energii, czy większą rentowność ekonomiczną w porównaniu do samochodów kategorii „M”. Wymagania homologacyjne kategorii pojazdów lekkich „L” nakładają na ich konstrukcję szereg ograniczeń, w tym ograniczenie masy całkowitej. Ograniczenie to uzasadnia słuszność jak najszerszego stosowania nowoczesnych materiałów kompozytowych w konstrukcji pojazdów. W tym samym czasie charakterystyka eksploatacji w ramach platform automatycznego wynajmu, obejmująca m.in. znacznie większą intensywność użytkowania, przez znacznie większą ilość użytkowników o różnym zakresie umiejętności, wymaga zastosowania rozwiązań technologicznych o podwyższonej trwałości w porównaniu do klasycznej konstrukcji pojazdów lekkich.

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie: Triggo S.A. i NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o.