Realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Okres realizacji:

01.04.2016 – 31.03.2019
„Triggo – miejski środek transportu o wysokiej mobilności i napędzie elektrycznym.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 2